ТВ DАРТС

Кюстендил

Община Кюстендил търси приемни семейства

Kyustendil_Town_Hall.jpgНа територията на община Кюстендил за 2018г. е идентифицирана потребност от допълнителен брой приемни семейства за:
деца с увреждане и за предоставяне на заместваща приемна грижа на деца с увреждания-3 бр. приемни семейства;
деца от 0 до 3 години – 3 приемни семейства;
деца от 3 до 10 г.- 2 приемни семейства;
деца над 10 г.  -2 приемни семейства;
деца с проблеми в поведението-1 приемно семейство;
доброволни приемни семейства-1 приемно семейство.

В община Кюстендил към момента има 32 утвърдени професионални приемни семейства. Няма утвърдени доброволни приемни семейства.
В приемни семейства са настанени 30 деца в 27 професионални приемни семейства. Децата с увреждания, отглеждани в приемни семейства са 6.Потребностите за община Кюстендил от набиране на нови приемни семейства и  планираните брой и вид приемни семейства са съобразени с потенциалните потребители  на услугата „приемна грижа” и общинската програма за закрила на детето.
Всеки кандидат за приемен родител е необходимо да потърси съдействие и информация от Областния екип по приемна грижа. На кандидатите за приемно семейство се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване на приемните семейства, както и за същността и целите на настаняване на дете в приемно семейство. Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;  да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са комплексни. Но най-важна е обичта към децата. Оценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит с деца и представи за отговорно родителство. От значение са отговорността, толерантността, търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях; осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.


Всички кандидати за приемно семейство преминават през базово обучение, което включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез обучение с продължителност най-малко 24 часа.

 • Реклама
 • Unavita
 • Регнум
 • Мюзик бокс
 • Код бъдеще
 • Натура
 • Пътешественик
 • На чаша вино
 • Темпо
 • 24 кадъра
Previous Next
 • image
 • Пирин голф