Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година се проведе в Благоевград.  

Участие в срещата взеха кметът на Благоевград Илко Стоянов, председателят на Общински съвет Радослав Тасков, директори на дирекции към Община Благоевград, експерти, заинтересовани страни и граждани.

От изнесения доклад става ясно, че собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 27,30% при средно за страната 31,62%, т.е този показател е с 4,32% по-нисък от средното за страната, което подкрепя твърдението, че Община Благоевград поддържа ниски нива на данъците и таксите за битови отпадъци, както и за административни и технически услуги, които отдавна не отговарят, както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението.

По време на обсъждането бе представен и размерът на дълга. В съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия той е 36,3%  при  43,15%  средно за страната за 2021 година. Този показател за Общината е намалял спрямо 2020 година с 21,7%, а за страната – с 9,61%, което показва, че предприетите действия на общинското ръководство за погасяването на стари задължения по договори за кредити, както и предоговарянето на погасителните вноски по дълга е дало значителен резултат.

Общия размер на приходите по отчет за 2021 година е в размер на 95 518 940 лева, в това число местни приходи – 33 188 426 лева и държавни – 62 330 514 лева, стана ясно още по време на обсъждането.

По отношение на изпълнение на разходната част на бюджета за 2021 година, разчетите показват, че общият размер на разходите по консолидирания отчет е 95,5 млн. лева, в това число 62,3 млн. лева за делегирани държавни дейности, 32 млн. лева за местните дейности и 1,2 млн. лева за дофинансиране на държавните дейности.

На срещата бяха детайлно представени и Изпълнение на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, както и обекти реализирани по Инвестиционната програма на Община Благоевград.