Община Благоевград организира Обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг.

От Община Благоевград разпространиха следния документ:
Уважаеми съграждани,
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Благоевград и по реда на чл. 4, ал. 2, т. 6 от Наредбата, отправям покана до местната общност за публично обсъждане на инвестиционно намерение, за финансирането на което Общината планира да поеме дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове – финансов посредник управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД.
Дата на провеждане на обсъждането: от 31. 01. 2022 г. до 06. 02. 2022 г. включително
Място и ред за провеждане на обсъждането: Поради обявена извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено в рамките на 7 календарни дни, като се дава възможност на заинтересованите страни да внесат своите предложения на електронен адрес: blg@blgmun. com или в деловодството на Община Благоевград.
Основни параметри:
Предназначение: Финансиране на допустимите разходи по инвестиционното намерение „Scapto Therme AquaPark Bachinovo“ – цялостно саниране, възстановяване и силно разширяване на съществуваща зелена паркова зона по поречието на р. Бистрица, изграждане на площадки за общо достъпни видове спорт на открито, изграждане на зони за отдих, основен ремонт и реконструкция на аквапарк Благоевград, както и реконструкция на съществуващи и създаване на нови паркинги.
Размер: до 17 784 538 лева.
Срок за ползване и издължаване: до 240 месеца
Източници за обслужване: генерирани собствени приходи от управление на инвестицията, настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Благоевград.
Начин на обезпечение: учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Благоевград.
Лихвен процент: формиран на база Референтен лихвен процент плюс надбавка, в размер на 0. 65% годишно към датата на договаряне /към 01. 01. 2022 г. РЛП е в размер на 0%/.
Срок и начин на усвояване: до 31. 12. 2023 г.
Усвояването на средствата ще се извършва поетапно след представяне на разходо-оправдателни документи и съобразно отделните етапи от изпълнението.
Условия за погасяване:
Погасяване на главницата: гратисен период за погасяване на главницата – 36 месеца, включително срока за усвояване и 204 месечни погасителни вноски, съобразно сключения договор;
Погасяване на лихвата: извършва се ежемесечно, считано от датата на усвояване, начислена върху размера на усвоената част.
Място и време за свободен обществен достъп до материалите за инвестиционното намерение – неограничен достъп, считано от 24. 01. 2022 г. на интернет страница: www. newblg. bg.
Становища и предложения по намерението за поемане на дългосрочен дълг могат да се изпращат на електронния адрес на общината или в деловодството на Община Благоевград.

ИЛКО СТОЯНОВ
Кмет на Община Благоевград