Съдебните заседатели към съдебен район на Районен съд – Дупница встъпиха в длъжност, с мандат 2021- 2025 година. Те са 53- ма на брой и вече участват в системата за случайно разпределение на делата.
След решение и указания на ВСС, в РС – Дупница тече процедура по осигуряване и използване в Единната информационна система на съдилищата / ЕИСС / на квалифицирани електронни подписи от съдебните заседатели, участващи в състава на съда по наказателни дела като първа инстанция. Във връзка с изменения в НПК, които влизат в сила от днес- 30.06.2021 г. е предвидено подписване на съдебните актове с квалифициран електронен подпис от членовете на съдебния състав. Това задължение и вменено и на съдебните заседатели, в случаите, при които в съставът на съда, който разглежда първоинстанционни наказателни дела участват и съдебни заседатели, в хипотезите на чл. 28, ал.1, т. 2 и 3 от НПК. Съставът на съда е от един съдия и двама съдебни заседатели, когато за престъплението се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода или се състои от двама съдии и трима съдебни заседатели, когато за престъплението се предвижда наказание не по- малко от 15 години лишаване от свобода или друго, по- тежко наказание.