Официална церемония по „откриване на обект“ Детска градина „КАЛИНКА“ гр. Гоце Делчев – цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г., се състоя днес в Гоце Делчев. На откриването присъстваха кметът на общината Владимир Москов, заместник – кметовете Валери Сарандев и Саид Иброш, председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, общински съветници, директори на детски градини и представители на фирмата – изпълнител.Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство, където са монтирани нови детски съоръжения. Освен това бе извършен ремонт на оградата, изграден бе физкултурен салон и зала за тържества. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане.„Това е първият проект по програмата „Региони в растеж“ в сферата на образованието, който откриваме и той е много важен за образователната инфраструктура. Предстои откриването и на другите два обекта по този проект – детска градина „Радост“ и Второ Основно училище. Тази програма – „Региони в растеж“, помогна изключително много за обновяване на образователната инфраструктура. Искам да благодаря на фирмата – изпълнител, които вложиха всичко от себе си и въпреки трудностите успяха да се справят и да направят това чудесно място, на което днес се радваме“, каза кметът Владимир Москов. Той благодари също и на целия колектив на детската градина, както и на екипа от община Гоце Делчев за положените усилия. Кметът бе категоричен, че с реализирането на тези проекти, образованието на територията на община Гоце Делчев получава едни изключително добри и модерни условия, за да се полагат най-добрите грижи за децата и учениците.Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.